Quy chế

Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế (PDF)
  
Quy chế thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (PDF)
  
Quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu 
  
Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN (DOC / PDF)