Điều ước quốc tế

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
    
Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS)
   
Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)­      
    
Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Công ước Stockholm)  

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)   

Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về patent   

Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Hiệp ước Luật nhãn hiệu hàng hóa

Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật

Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng

Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Hiệp định Lisbon về Bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ

Thỏa ước Nicevề phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu   

Thỏa ước Vienna về phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu

Thỏa ước Locarno về phân loại quốc tế cho kiểu dáng công nghiệp

Thỏa ước Strasbourg về phân loại sáng chế quốc tế

Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới
    

ASEAN­   

Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ (PDF)
ASEAN Economic Community Blueprint (PDF)
ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (PDF)
ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Agreement (IP provisions) (PDF)
    
Hiệp định song phương
­   
Hiệp định song phương Việt – Mỹ (BTA) (PDF)
Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Mỹ (phần sở hữu trí tuệ) 
Hiệp định Việt Nam – Thụy Sỹ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (PDF)  
Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (phần sở hữu trí tuệ) (PDF)