WORKSHOPS AND SEMINARS OF WIPO 2017
STT


Nội dung


Thời gian


Địa điểm

1

National Patent Drafting Course

Khóa học quốc gia về soạn thảo sáng chế

13-17/2/2017

Kuala Lumpur, Malaysia

2

Regional Seminar on the Patent Cooperation Treaty (PCT). The System fof Worldwide Filing of Patent Applications.

Hội thảo khu vực về Hiệp ước hợp tác sáng chế PCT. Hệ thống nộp đơn đăng ký sáng chế trên toàn thế giới

13-15/2/2017

Harare, Zimbabwe

3

Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives

Hội thảo lưu động về sáng kiến và dịch vụ của WIPO

 

15/2/2017

17/2/2017

13/3/2017

15-3/2017

20/3/2017

22/3/2017

24/3/2017

Coimbra, Bồ Đào Nha

Lisbon, Bồ Đào Nha

Auckland, New Zealand

Wellington, New Zealand

Sydney, Australia

Melbourne, Australia

Perth, Australia

4

International Patent Classification (IPC) Workshop

Hội thảo phân loại sáng chế quốc tế IPC

21/2/2017

Geneva, Thụy Sỹ

5

Projet de l’OMPI sur l’établissement des Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI): Atelier sur le renforcement des capacités en matière de recherches d’informations techniques et scientifiques

Dự án WIPO về việc thành lập trung tâm hỗ trợ Công nghệ và sáng tạo (TACC): Hội thảo về xây dựng năng lực cho hoạt động nghiên cứu thông tin khoa học và kỹ thuật

21-23/2/2017

Dakar, Senegal

6

Workshop on the Study on International Comparison of Knowledge Transfer Policies and Practices in collaboration with the Chinese Ministry of Science and Technology (MOST)

Hội thảo nghiên cứu về so sánh quốc tế các chính sách chuyển giao tri thức và thực tiễn hợp tác với Bộ Khoa học và công nghệ Trung Quốc


28-29/3/2017


Maastricht, Hà Lan

7

Training Course on the Enforcement of Intellectual Property Rights

Khóa đào tạo về thực thi quyền sở hữu trí tuệ


12-20/4/2017


Tokyo, Nhật Bản

8

Seminar on Intellectual Property and Traditional Knowledge

Hội thảo sở hữu trí tuệ và tri thức truyền thống


8-9/6/2017


Geneva, Thụy Sĩ

 

Nguồn:http//:wipo.int