Phí, lệ phí

Phí, lệ phí

Để đăng ký kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn phai nộp các khoản phí và lệ phí quy định (tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính), bao gồm các khoản sau:

 TT Các khoản phí, lệ phí
Lệ phí(nghìn đồng)
 1  Lệ phí nộp đơn (cho mỗi phương án)   
   - Tài liệu đơn dạng giấy  180.000
   - Đơn kèm tài liệu điện tử mang toàn bộ nội dung tài liệu đơn  150.000
 2  Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu)   600.000
 3  Lệ phí công bố đơn   120.000
   - Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình   60.000
 4  Phí thẩm định nội dung (cho mỗi phương án của từng sản phẩm)  300.000
 5  Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định nội dung (cho mỗi phương án sản phẩm)  120.000
 6  Lệ phí đăng bạ Bằng độc quyền KDCN  120.000
 7  Lệ phí cấp Bằng độc quyền KDCN
 120.000
 8  Lệ phí công bố Bằng độc quyền KDCN  120.000
   - Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình  60.000
 9  Lệ phí gia hạn hiệu lực  540.000