Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

- Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp (PDF)

- Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp (PDF)

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp (PDF)

Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp (PDF)

Cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp (PDF)