• Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

  Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

 • Gia hạn văn bằng bảo hộ

  Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, trong vòng 06 tháng trước ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực, chủ...

 • Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao đơn

  Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài...

 • Quy trình và thời hạn xem xét đơn

  Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xử lý tại Cục SHTT theo trình tự tổng quát sau (sơ đồ quy trình thẩm định đơn đăng ký KDCN):

 • Bảng phân loại quốc tế Locarno

  Bảng Phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp (Phiên bản lần 8 theo Thoả ước Locarno) Danh mục các Nhóm

 • Phí, lệ phí

  Để đăng ký kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn phai nộp các khoản phí và lệ phí quy định (tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính), bao gồm các khoản sau:

 • Tờ khai

  Tờ khai, kiểu dáng công nghiệp

 • Các tài liệu cần có của đơn

  Tài liệu tối thiểu (a) Tờ khai đăng ký KDCN theo mẫu số 03-KDCN trong Phụ lục A Thông tư 01/2007/TT-BKHCN; (b) Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ KDCN (05 bộ); (c) Bản mô tả KDCN; (d) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

 • Khái niệm, giải thích

  Khái niệm, giải thích, Kiểu dáng công nghiệp