• Đại diện sở hữu công nghiệp

  Đại diện sở hữu công nghiệp gồm tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp) và cá nhân hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong tổ chức đó (sau đây gọi là người đại diện...

 • Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN

  Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp được quy định cụ thể tại Mục 3 Chương III của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày...

 • Thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN

  Thủ tục cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được quy định cụ thể tại Mục 1 Chương III của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số...

 • Thủ tục ghi nhận, sửa đổi, xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện SHCN

  Thủ tục ghi nhận, sửa đổi, xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được quy định cụ thể tại Mục 2 Chương III của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số...