Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam

Danh sách các chỉ dẫn địa lý(DOC) đã được bảo hộ tại Việt Nam được cập nhật đến ngày 26/7/2013.
Phòng Chỉ dẫn địa lý