Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam

Danh sách các Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam

Danh sách các chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam được cập nhật đến ngày 26/12/2017.