THỦ TỤC GHI NHẬN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

THỦ TỤC GHI NHẬN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Chi tiết(PDF)...

Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Chi tiết(PDF)...

Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp. Chi tiết(PDF)...

Ghi nhận việc sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Ghi nhận việc sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Chi tiết(PDF)...