Đại hội nhiệm kỳ III Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Đại hội nhiệm kỳ III Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (2017-2022)...Xem chi tiết

Lễ Trao Chứng nhận Nhãn hiệu Nổi tiếng – Nhãn hiệu Cạnh tranh Việt Nam năm 2017

Ngày 24 tháng 8 năm 2017 Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã tổ...Xem chi tiết

THỦ TỤC GHI NHẬN GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

THỦ TỤC GHI NHẬN GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp. Chi tiết(PDF)...

Cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp. Chi tiết(PDF)...

Cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp. Chi tiết(PDF)...

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. Chi tiết(PDF)

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. Chi tiết(PDF)...