THỦ TỤC GHI NHẬN GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

THỦ TỤC GHI NHẬN GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp. Chi tiết(PDF)...

Cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp. Chi tiết(PDF)...

Cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp. Chi tiết(PDF)...

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. Chi tiết(PDF)

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. Chi tiết(PDF)...