Thủ tục đăng kí quyền sở hữu công nghiệp

Thủ tục đăng kí quyền sở hữu công nghiệp

Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế. Chi tiết(PDF)...

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Chi tiết(PDF)...

Đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu. Chi tiết(PDF)...

Đăng ký chỉ dẫn địa lý

Đăng ký chỉ dẫn địa lý. Chi tiết(PDF)...

Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Chi tiết(PDF)...

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam. Chi tiết(PDF)...

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam. Chi tiết(PDF)...

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam. Chi tiết(PDF)...

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thoả ước Madrid có nguồn gốc Việt Nam

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thoả ước Madrid có nguồn gốc Việt Nam. Chi tiết(PDF)...

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có nguồn gốc Việt Nam

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có nguồn gốc Việt Nam. Chi tiết(PDF)...