Danh sách doanh nghiệp cấp chứng nhận 3k
DANH SÁCH CẤP CHỨNG NHẬN 3K“DOANH NGHIỆP KINH DOANH MINH BẠCH, TIN CẬY, BỀN VỮNG - HÀNG VIỆT NAM TIN DÙNG 2019”
LỄ TRAO CHỨNG NHẬN "DOANH NGHIỆP KINH DOANH MINH BẠCH, TIN CẬY, BỀN VỮNG – HÀNG VIỆT NAM TIN DÙNG NĂM 2019"
LỄ TRAO CHỨNG NHẬN "DOANH NGHIỆP KINH DOANH MINH BẠCH, TIN CẬY, BỀN VỮNG – HÀNG VIỆT NAM TIN DÙNG NĂM 2019"
HỘI THẢO THƯƠNG HIỆU TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
HỘI THẢO THƯƠNG HIỆU TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Mời tham dự hội thảo “Thương hiệu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp” ngày 26/02/2019 tại TP. Hồ Chí Minh
Thương hiệu là một trong những tài sản trí tuệ vô hình của doanh nghiệp, là giá trị cốt lõi và nền tảng kinh tế đóng góp cho giá trị doanh nghiệp. Với mục đích giúp các doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu, tìm hiểu cách thức xây dựng và phát triển thương hiệu, định giá giá trị của thương hiệu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (VIPA), Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA) và Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) tổ chức Hội thảo:
CUỘC HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM TRỰC TUYẾN ĐẦU TIÊN NĂM 2019
CUỘC HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM TRỰC TUYẾN ĐẦU TIÊN NĂM 2019

Đối tác